ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

ข้อมูลทั่วไป

ป้ายหลังด่าน๒

ข้อมูลทั่วไปของด่านศุลกากรระนอง

ด่านศุลกากรระนอง เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓(๑๐) และข้อ ๑๖ กอปรกับ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑(๕) และข้อ ๕(๑) ตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลด้านอันดามัน บริเวณปากน้ำระนอง ณ เลขที่ ๙๐/๒๒๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ ๘๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์: ๐ ๗๗๘๒ ๔๘๗๒ – ๓ หมายเลขโทรสาร: ๐ ๗๗๘๒ ๔๘๗๔ website: www.ranongcustoms.com อยู่ตรงข้ามกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์: Republic of the Union of Myanmar ที่ อำเภอเกาะสอง: Kawthaung District (คำว่า “เกาะสอง” มาจากภาษาพม่าที่ออกเสียงว่า “ก้อต่าวง์” ซึ่งเป็นดินแดนตอนใต้ของเมียนมาร์ และไม่ได้เป็น “เกาะ” อย่างที่หลายคนเข้าใจ) ในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่าใช้ชื่อเรียกที่นี่ว่า “วิคตอเรีย พอยต์: Victoria Point” แต่ปัจจุบันชาวเมียนมาร์เรียกกันว่า “บุเรงนอง พอยต์: Bayintnaung Point” โดยอยู่ในพื้นที่ เขตตะนาวศรี: Tanintharyi Division ของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 แผนที่ ทวาย-เกาะสอง resize3

แผนที่ google ดรน-เกาะสอง