ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

รายนามนายด่านศุลกากรระนอง

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
๑.ขุนประพัฒศุภผล
๒๔๖๑ – ๒๔๖๓
๒.หลวงโสภณโภคารักษ์
๒๔๖๓ – ๒๔๖๖
๓.ขุนชาญบรรณนิติ (คลื้น ไทยชน)
๒๔๖๖ – ๒๔๖๖
๔.ขุนโหตรกิตยานุพัทธ์ (อี่ โหตรกิตย์)
๒๔๖๖ – ๒๔๖๙
๕.ขุนอาทรสุงกกิจ
๒๔๖๙ – ๒๔๘๐
๖.ขุนกิจศุงกากร
๒๔๘๐ – ๒๔๘๑
๗.ขุนประเทียบศุลกากร
๒๔๘๑ – ๒๔๘๒
๘.นายเฉลิม โอสถานนท์
๒๔๘๓ – ๒๔๘๘
๙.นายโพ เดชผล
๒๔๘๙ – ๒๔๙๐
๑๐.นายบุญธรรมราช ตะยางคานนท์
๒๔๙๐ – ๒๔๙๑
๑๑.นายเผิญ เลื่อนฉวี
๒๔๙๑ – ๒๔๙๒
๑๒.นายรส ถิ่นพังงา
๒๔๙๒ – ๒๔๙๖
๑๓.นายสวัสดิ์ สวัสดิชีวิน
๒๔๙๖ – ๒๔๙๖
๑๔.นายเทียม เชื้อธวัช
๒๔๙๖ – ๒๔๙๘
๑๕.นายบิ๋น พันธุ์โรจน์
๒๔๙๘ – ๒๔๙๙
๑๖.นายพรหม สิทธิเวช
๒๔๙๙ – ๒๕๐๓
๑๗.นายนิยม พงษ์พานิชย์
๒๕๐๓ – ๒๕๐๖
๑๘.นายสุเทิน มณีเลิศ
๒๕๐๖ – ๒๕๐๖
๑๙.นายเชวง แสงประดับ
๒๕๐๖ – ๒๕๐๘
๒๐.นายขรรค์ชัย กาญจนิมมาน
๒๕๐๘ – ๒๕๐๙
๒๑.นายเชาวลิตร โปษยานนท์
๒๕๐๙ – ๒๕๑๑
๒๒.นายมนตรี ศรีเจริญ
๒๕๑๑ – ๒๕๑๓
๒๓.ร.ต.อัพภัณตร์ พลางกูร
๒๕๑๓ – ๒๕๑๓
๒๔.นายสุขเกษม สุมนมาศ
๒๕๑๓ – ๒๕๑๔
๒๕.นายสาคร บุญตานนท์
๒๕๑๔ – ๒๕๑๗
๒๖.ร.ต.ผดุง จันทรุเษกษา
๒๕๑๗ – ๒๕๑๙
๒๗.นายนรา พันธัย
๒๕๑๙ – ๒๕๒๒
๒๘.นายภิญโญ นัดวิไล
๒๕๒๒ – ๒๕๒๔
๒๙.นายประพร พลอยมีค่า
๒๕๒๔ – ๒๕๒๗
๓๐.นายวรศักดิ์ พวงเดช
๒๕๒๗ – ๒๕๒๗
๓๑.นายพิชัย หาญตะล่อม
๒๕๒๗ – ๒๕๒๙
๓๒.นายอนุรักษ์ เรืองรายวัน
๒๕๒๙ – ๒๕๓๐
๓๓.นายบุญถม ศตอรรถวุฒิ
๒๕๓๐ – ๒๕๓๑
๓๔.นายบุญเสริม ไทยพิสุทธิกุล
๒๕๓๑ – ๒๕๓๔
๓๕.นายสุวี เศรษฐกนก
๒๕๓๔ – ๒๕๓๖
๓๖.นายจรัญ นาครัตน์
๒๕๓๖ – ๒๕๓๙
๓๗.นายเชาวลิต พรหมรา
๒๕๓๙ – ๒๕๔๑
๓๘.นายสุนทร ศรีแสงฟ้า
๒๕๔๑ – ๒๕๔๔
๓๙.นายมงคล แสงอินทร์
๒๕๔๔ – ๒๕๔๘
๔๐.นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์
๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
๔๑.นายสมชาย กัณฐัศแก้ว
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
๔๒.นายหาญศักดิ์ วัลลศิริ
๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
๔๓.นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๕
๔๔.นายสาธิต ภู่หอมเจริญ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
๔๖.นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
๔๗.นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๔๘.นายวิรัช ฐานะเศรษฐ์
๒๕๖๐ – ๒๕๖๐
๔๙.นายวิศณุ วัชราวนิช
๒๕๖๑ – ปัจจุบัน